Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen Rotukissayhdistys r.y., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on levittää kissansuojeluaatetta, herättää arvostusta ja rakkautta kissoja kohtaan sekä edistää ja levittää kissatietoutta ja -tuntemusta, tutkia kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksiä sekä valvoa ja ohjata rodunjalostustoimintaa.

3§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa julkaisutoiminnalla, esitelmillä, neuvomalla, tuomarikoulutusta edistämällä, järjestämällä näyttelyitä sekä muilla samantapaisilla tavoilla.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi hankkia ja hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto SRK r.y.:n, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä keskusliitto, ja sen kautta Federation Internationale Feline d´Europe (FIFe):n sääntöjä ja rotumääräyksiä.

JÄSENYYS

6§ Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen kissan kasvatuksesta ja kissatyön edistämisestä kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet ja haluaa toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, nuoriso-, eläkeläis-, kannattaja-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen- tai ainaisjäsen. Kannattajajäsen, joka voi olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutettu. Nuoriso-, tai yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu kunniajäsen eivät ole äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenestä tulee varsinainen- tai perhejäsen sen kalenterivuoden alusta, kun jäsen täyttää viisitoista ( 15 ) vuotta. Pentuejäseneksi voi kissan kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava sen jäsenen suostumuksella yhdistyksen varsinaiseksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

7§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissan asemaa. Ehdotus raukeaa, ellei kaksikolmasosaa ( 2/3 ) läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

8§ Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun kunakin vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenet maksavat kymmenkertaisen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun.

9§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jona eroamisilmoitus annetaan. Jäsenen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä, jos 8§ mukaista jäsenmaksua ei määräaikaan mennessä ole maksettu.

10§ Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa, jos kaksikolmasosan (2/3) täysilukuisen hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätös tehdään vasta sitten, kun asianomaiselle jäsenelle on ensin kirjallisella varoituksella asiasta huomautettu ilman, että tästä on ollut apua. Kirjallinen varoitus voidaan antaa hallituksen kahdenkolmasosan (2/3) sitä vaatiessa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu jäsen voi yhden kuukauden kuluessa puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä valittaa yhdistyksen kokoukselle erottamispäätöksestä. Erottamispäätös vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa mikäli kaksikolmasosaa (2/3) sitä kannattaa. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

HALLINTO

11§ Ylin päätäntävalta yhdistyksessä kuuluu sen kokoukselle.

12§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus.
Hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut hallituksen toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua avukseen toimihenkilöitä tai toimikuntia erikseen määriteltyä tehtävää varten.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi ääni.
Hallituksen tehtävänä on:

 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

 • valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa

 • ratkaista yhdistyksen jäsenyyskysymykset

 • pitää jäsenluetteloa

 • toimittaa keskusliitolle tammikuun loppuun mennessä kalenterivuoden lopun tilanteen mukaisen äänivaltaisten jäsentensä luettelon, jonka mukaan yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu keskusliitolle määräytyy

 • hoitaa yhdistyksen taloutta

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa, laatia ja esittää käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaiselle ja ylimääräisille kokouksille

 • toimittaa jäsenistölleen ja keskusliitolle tarpeelliset tiedot

 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

 • nimetä avukseen tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt

 • ylläpitää yhteyksiä muihin keskusliiton järjestöihin sekä ulkomaisiin kissayhdistyksiin

 • hoitaa muut esille tulevat asiat

TILIT JA TILINTARKASTUS

15§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme ( 3 ) viikkoa ennen vuosikokousta sekä tilintarkastajien annettava yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

KOKOUKSET JA NIIDEN KOOLLE KUTSUMINEN

16§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä sähköpostilla viimeistään kymmenen ( 10 ) päivää ennen kokousta kullekin yhdistyksen jäsenelle  ja julkaistava se yhdistyksen www-sivuilla.

17§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

 • marraskuun aikana syyskokous sekä

 • maaliskuun aikana vuosikokous

18§ Ylimääräinen kokous pidetään 16§:n mukaan koolle kutsuttuna silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun yksiviidesosa ( 1/5 ) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa

19§ Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttävät läsnäolevat jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet kukin yhdellä äänellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Vaadittaessa tapahtuu äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.

20§ Yhdistyksen syyskokoukseen kuuluvat seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  päätetään jäsenmaksujen suuruus

 • vahvistetaan hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 • valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat keskusliiton liittokokouksiin ja heidän varahenkilönsä

 • valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat ja heidän varahenkilönsä edustamaan yhdistystä niissä keskusliiton toimielimissä, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavanaan tai annetaan hallitukselle valtuudet valinnan suorittamiseen

 • käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • kokouksen päättäminen

21§ Yhdistyksen vuosikokoukseen kuuluvat seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 • esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus

 • päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä

 • esitetään yhdistyksen hallituksen laatima tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto

 • vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

 • vahvistetaan syyskokouksen alustava toimintasuunnitelma alkaneen toimikauden hallituksen esittämien mahdollisten muutosten osalta

 • käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • kokouksen päättäminen

22§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

23§ Yhdistyksen, hallituksen ja nimettyjen toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. Hallituksen pöytäkirjat varmentaa kokouksen puheenjohtajana toiminut puheenjohtaja ja sihteeri, ja ne tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Toimikunnat jättävät mietintönsä hallitukselle heti saatuaan ne valmiiksi kaikkien toimikuntaan kuuluvien jäsenten nimikirjoituksella varmennettuna. Yhdistyksen valitsemat edustajat tiedottavat hallitukselle asioista, joilla on merkitystä yhdistyksen kannalta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

24§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään 3/4 muutosehdotusta käsittelevän yhdistyksen kokouksen äänivaltaisista osanottajista niitä kannattaa ja sääntömuutoksista on kokouskutsussa ilmoitettu.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

25§ Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää 3/4:n määräenemmistöä tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Päätös on vielä vahvistettava samaisella määräenemmistöllä aikaisintaan kaksi ja korkeintaan neljä kuukautta myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto SRK r.y.:lle ja sen kautta Federation Internationale Feline d´Europe:lle( FIFe ).

26§ Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta.

© ISROK 2008